Germany

Avtobusne povezave iz Ljubljane v Nemčijo:

  • Ljubljana   Munich   Ulm   Stuttgart   Pforzheim   Karslruhe   Mannheim   Frankfurt
  • Ljubljana   Munich   Ulm   Stuttgart   Pforzheim Karlsruhe   Mannheim   Frankfurt   Bonn   Cologne   Düsseldorf   Duisburg   Essen   Dortmund
  • Ljubljana   Berlin
  • Ljubljana   Munich   Ulm   Stuttgart   Karslruhe   Mannheim   Frankfurt
  • Ljubljana   Rosenheim   Munich   Augsburg   Ulm   Kirchheim/Teck   Stuttgart   Heilbronn   Mannheim   Frankfurt   Cologne   Duisburg   Essen   Bochum   Dortmund   Bielefeld   Hannover   Hamburg
  • Ljubljana   Rosenheim   Munich   Memmignen   Wangen im Allgäu   Lindau
  • Ljubljana   Rosenheim   Munich   Augsburg   Ulm   Stuttgart   Pforzheim   Karlsruhe   Mannheim   Frankfurt
  • Ljubljana   Munich   Ulm   Stuttgart   Pforzheim   Karlsruhe   Mannheim   Frankfurt
  • Ljubljana   Bonn   Cologne   Düsseldorf   Duisburg   Essen   Dortmund
Find Your Connection